natječaji

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23
KLASA: 112-01/19-01
URBROJ: 2133-77-19-21
Ogulin, 15. siječnja 2019. g.

 

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

–    VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis

-domovnica

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika)

-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana objave ovog natječaja

 

 

Vrsta posla:

Radni odnos na određeno, puno radno vrijeme do realizacije projekta produljenog boravka u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

 

Opis poslova:

 

-Upravljanje provedbom projekta, organiziranje svih aktivnosti navedenih u Elementima

projekta

-Koordiniranje svih uključenih u proces razvoja projekta te suradnja s posredničkim tijelima u

ovom procesu

-Planiranje nabave, planiranje likvidnosti, upravljanje proračunom, izmjene ugovora,

upravljanje rizicima, upravljanje mjerama vidljivosti, izvještavanje i ZNS-ovi, i sl.

-Upravljanje promidžbom projekta i vidljivosti projekta

-Nadzor nad provedbom projekta i kontrola pripremljene izvještajne dokumentacije i

projektnih ishoda

-Interno izvještavanje nadređenom o statusu potrošnje resursa u projektu i podrška tijekom

planiranja duljine provedbe

-Obavljanje drugih poslova vezanih za provedbu projekta

 

 

 

         

            ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE

 

– na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do realizacije projekta produljenog boravka u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin.

 

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis

-domovnicu

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika)

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana

-uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana.

 

 

  KUHAR/ICA

 

– na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do realizacije projekta produljenog boravka u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin.

 

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.)       i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.)

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis

-domovnicu

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (original svjedodžba ili ovjerena preslika)

-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana objave ovog natječaja

 

 

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz zamolbu dužni su priložiti sve dokaze iz kojih je razvidno navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijave nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

 

 

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja (natječaj je otvoren od 15. 1. do 23. 1. 2019.) neposredno ili poštom na adresu:

                                       

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN

47300 OGULIN

Petra Preradovića 23

( s naznakom za natječaj)

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

 

O rezultatima izvora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.