Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-02
URBROJ: 2133-77-19-424
Ogulinu, 9. prosinca 2019. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin a odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrića “Bistrac” Ogulin  sa sjednice održane 6. prosinca 2019. godine objavljuje se

N A T J E Č A J

                                                            za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – jedan (1)  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno), za rad u predškoli            

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.)   i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:
-životopis,
-domovnica,
-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana,
-uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana.
-elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz zamolbu dužni su priložiti sve dokaze iz kojih je razvidno navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijave nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. (natječaj je otvoren 9.12.2019. do 17.12.2019.) neposredno ili poštom na adresu:

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
47300 OGULIN
Petra Preradovića 23
(s naznakom za natječaj)

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

O rezultatima izvora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku