JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS U REDOVNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Upisi se provode za:

-redovni jaslički program od navršene 1. – 3. godine

-redovni vrtićki program od 3. godine do polaska u školu

 

Prijava za upis s potrebnom dokumentacijom može se predati poštom na adresu: Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, P. Preradovića 23, 47300 Ogulin s naznakom „Prijava za upis u redovni program“ ili na e-mail: info@bistrac.hr

Prijava za upis može se naći na web stranici na adresi www.bistrac.hr . Uz prijavu se obavezno prilaže:

1. preslika djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih

2. dokaz da dijete ima prebivalište na području grada Ogulina

3. preslike osobnih iskaznica oba roditelja

4. elektronički zapis HZMO o zaposlenju oba roditelja/skrbnika (ne stariji od 30 dana), a za dijete čiji su roditelji/skrbnici učenici ili redoviti studenti potvrdu o redovitom školovanju (ne stariju od 30 dana).

Radi ostvarivanja prednosti pri upisu roditelj može uz zahtjev predati isprave kojima se dokazuju kriteriji za ostvarivanje prednosti iz čl. 11. Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin:

  1. za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata

  2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji

  3. za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

  4. za dijete u udomiteljskoj obitelji – preslika rješenja Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji

  5. za dijete s teškoćama u razvoju – važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja

  6. za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak

Dječji vrtić zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti od roditelja zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno da, uz pisanu privolu roditelja djeteta, sam provjeri činjenice vezane uz ostvarivanje prednosti.

Pravo upisa u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin ostvaruju:

  • djeca s prebivalištem na području grada Ogulina kojima najmanje jedan roditelj ima prebivalište na području grada Ogulina

  • djeca kojima je dodijeljen skrbnik ili su smještena u udomiteljsku obitelj, neovisno o njihovom prebivalištu, ako njihov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Ogulinu

  • djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području grada Ogulina za koje roditelji plaćaju punu ekonomsku cijenu ili im troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne samouprave u kojoj imaju prebivalište

  • djeca strani državljani koji zajedno s roditeljima imaju status stranca s odobrenim stalnim boravkom

Pravo upisa djece čiji roditelji ili skrbnici nemaju prebivalište na području grada Ogulina ostvaruje se ukoliko su zadovoljene potrebe za smještajem djece čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području grada Ogulina.

Zahtjev za upis koji ne sadrži navedenu dokumentaciju ili je podnesen izvan roka neće se razmatrati.

Zahtjev sa dokumentacijom primat će se od 01. do 15. svibnja 2021. godine isključivo poštom ili elektronskom poštom.

Više informacija o upisima može se pronaći na internetskoj stranici Vrtića na adresi www.bistrac.hr ili na broj telefona 047/522 001, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Prijave za igraonicu i predškolu također se mogu podnijeti u periodu prijava za redovni program.

Povjerenstvo će donijeti odluku o rezultatima upisa u roku od 30 dana od dana završetka redovitog upisnog roka.

Rezultati upisa objaviti će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin ( kod ulaznih vrata) i na internetskoj stranici Vrtića pod šiframa djece koje će roditelji dobiti prilikom prijave djeteta.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS U REDOVNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PROGRAM IGRAONICE

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U REDOVNI PROGRAM

PRIJAVA ZA UPI -DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE