NATJEČAJ KUHAR- 1 izvršitelj

DJEČJI VRTIĆ ”BISTRAC” OGULIN

Sveti Petar 41D

47300 OGULIN

KLASA: 112-01/22-01

URBROJ: 2133-77-04-22-197

Ogulinu, 1.06.2022.g.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

KUHAR/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

  • Srednja strukovna škola, SSS – kuhar/ica

Radno iskustvo: 1 godina

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati moraju priložiti:

  1. Životopis

  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  3. Dokaz o državljanstvu

  4. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica) – ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

  6. Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije zasnivanja radnog odnosa od izabranog kandidata zatražiti će se predočenje izvornika. Priložene isprave neće se vraćati kandidatima.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu

Dječji vrtić “BISTRAC” Ogulin, Petra Preradovića 23, 47300 Ogulin

s naznakom : ”Za natječaj za izbor Kuhara/ice na neodređeno, puno radno vrijeme”

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić “BISTRAC” Ogulin, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni putem e-maila vezano za provjeru znanja i sposobnosti (testiranje) koje će provoditi Povjerenstvo za provedbu natječaja Dječjeg vrtića ”Bistrac” Ogulin.

Testiranje će se obavljati iz sljedećih područja:

  1. Program zdravstvene  zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

(“Narodne novine”  broj 105/02 , 55/06 i 121/07 )

  1. Državno pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/08 i 90/10).

Testiranje će se održati dana 13. lipnja 2022.g. u prostorijama Dječjeg vrtića ”BISTRAC” Ogulin s početkom u 9,00 sati.

Kandidat koji nije pristupio testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Obavijest o rezultatima natječaja, odnosno izabranom kandidatu/tkinji, objavit će se na mrežnoj stranici vrtića www.bistrac.hr

Dječji vrtić ”Bistrac” Ogulin

Upravno vijeće

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtić ”BISTRAC” Ogulin dana 1. lipnja 2022. godine.