Natječaj za radno mjesto POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01
URBROJ: 2133-77-20-291
Ogulinu, 16. studenog 2020. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

                                                           za radno mjesto

POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – jedan (1) izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno)

                                             

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom ...

Opširnije

Obavijest za kandidate natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin

Obavijest za kandidate natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin

Kandidati prijavljeni na natječaj za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obaviještavaju se da će dana 16. studenog 2020. godine s početkom u 10 sati biti održan intervju sa kandidatima online, putem video-veze, a detaljno će biti obaviješteni putem e-maila koji su kandidati naveli u natječajnoj dokumentaciji.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin

Opširnije

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE D.V. “BISTRAC”

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19.), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. i 48. Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin te Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od 15. listopada 2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br...

Opširnije