Upisi

Konačni rezultati upisa 2023-2024

Privremena lista rezultata upisa 2023-2024

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić ”BISTRAC” Ogulin, Upravno vijeće na 32. sjednici održanoj dana 27. travnja 2023. godine donijelo je Odluku kojom raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića ”BISTRAC” Ogulin za pedagošku 2023./2024. godinu

 

 

Prijave za upis djece u Dječji vrtić „BISTRAC“ Ogulin za pedagošku godinu 2023./2024. koja počinje 01.09.2023. vrše se putem sustava e-Upisi u dječje vrtiće kojem se pristupa putem internetske stranice https://vrtici.e-upisi.hr/ u razdoblju od 11. svibnja 2023. do 19. svibnja 2023. godine u 12:00 sati.

Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku.

Ukoliko nije korisnik sustava e-Građani, roditelj koji želi predati prijavu za upis djeteta u vrtić, mora u poslovnici FINA-e zatražiti pristup aplikaciji te ju osobno aktivirati.

Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

 

Zahtjev za upis predaje se isključivo putem aplikacije e-Upisi

unutar nacionalnog sustava e-Građani.

 

Detaljne upute za kreiranje zahtjeva za upis djeteta nalaze se na mrežnoj stranici vrtića www.bistrac.hr u izborniku ”Upisi”.

 

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani, za ostalu dokumentaciju postoji mogućnost prilaganja dokumenta u obliku privitka):

 

 1. Rodni list djeteta
 2. Dokaz da dijete ima prebivalište ili boravište na području Grada Ogulina
 3. Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o zaposlenju oba roditelja/skrbnika (ne stariji od 30 dana od dana objave Poziva za upis), odnosno odgovarajuća isprava za roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjerenu presliku ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje status zaposlene osobe (ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis), a za dijete čiji su roditelji/skrbnici učenici ili redoviti studenti, potvrdu o redovitom školovanju (ne stariju od 30 dana od dana objave Poziva za upis).

 

 1. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodni listovi sve maloljetne i uzdržavane djece iz obitelji
 • za dijete samohranog roditelja ili dijete iz jednoroditeljske obitelji – smrtni list roditelja ili rješenje da je nestali roditelj proglašen umrlim, odluka suda o oduzimanju roditeljske skrbi roditelju, odluka suda o određivanju samostalne roditeljske skrbi
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 • za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak ili dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – Rješenje o pravu na dječji doplatak ili Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi
 • za djecu osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – rješenje o statusu osobe s invaliditetom upisane u Hrvatski registar osoba s invaliditetom.

 

Za korištenje tehničke podrške tijekom upisa osigurana je e-mail adresa info@bistrac.hr te broj telefona 047/522-001, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Evaluacija i obrada podataka zaprimljenih zahtjeva traje do 5. lipnja 2023. godine te će roditelji o daljnjim koracima upisa u vrtić biti pravovremeno obavješteni putem mrežne stranice vrtića www.bistrac.hr ili osobno putem e-maila.

 

U roku od 15 radnih dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upise Povjerenstvo za upise će, na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva, objaviti prve rezultate bodovanja na oglasnoj ploči Vrtića, službenim mrežnim stranicama Vrtića te službenim mrežnim stranicama Grada Ogulina.

 

Prijave za predškolu i igraonicu održati će se u razdoblju od 01. lipnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine. Predaja prijava za upis vrši se elektronskim putem na e-mail adresu info@bistrac.hr, poštom  ili osobnim dolaskom u Dječji vrtić.

Za upis djeteta u program javnih potreba (predškola) i program u trajanju do 3 sata dnevno (igraonica) prilaže se sljedeća dokumentacija:

–           Presliku rodnog lista/izvoda iz matične knjige rođenih djeteta

–           Presliku osobne iskaznice oba roditelja

 

e-Upisi Korisničke upute za roditelje

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PROGRAM IGRAONICE

Pravilnik o upisima_2023

Poziv za upis u DV BISTRAC OGULIN_2023-2024