NATJEČAJ za radno mjesto VODITELJ/ICA PROJEKTA

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN

OGULIN

Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01/18-01

URBROJ: 2133-77-18-247

Ogulin, 15. studenog 2018. g.

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima

  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis,

-domovnica,

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),

-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana objave ovog natječaja

Vrsta posla:

-Radni odnos na određeno, puno radno vrijeme od 29 mjeseci, početak radnog odnosa

1. prosinca 2018. godine.

Opis poslova:

-Upravljanje provedbom projekta, organiziranje svih aktivnosti navedenih u Elementima

projekta,

-Koordiniranje svih uključenih u proces razvoja projekta te suradnja s posredničkim tijelima u

ovom procesu,

-Planiranje nabave, planiranje likvidnosti, upravljanje proračunom, izmjene ugovora,

upravljanje rizicima, upravljanje mjerama vidljivosti, izvještavanje i ZNS-ovi, i sl.

-Upravljanje promidžbom projekta i vidljivosti projekta,

-Nadzor nad provedbom projekta i kontrola pripremljene izvještajne dokumentacije i

projektnih ishoda,

-Interno izvještavanje nadređenom o statusu potrošnje resursa u projektu i podrška tijekom

planiranja duljine provedbe,

-Obavljanje drugih poslova vezanih za provedbu projekta

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz zamolbu dužni su priložiti sve dokaze iz kojih je razvidno navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijave nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. (natječaj je otvoren od 15. 11. do 23. 11. 2018.) neposredno ili poštom na adresu:

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN

47300 OGULIN

Petra Preradovića 23

( s naznakom za natječaj)

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

O rezultatima izvora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.