NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE D.V. “BISTRAC”

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19.), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. i 48. Statuta Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin te Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin od 15. listopada 2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Ogulina na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin na vrijeme od četiri (4) godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

– dokaz o stručnoj spremi / traženoj razini obrazovanja (preslika diplome),

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97 i 4/98), (preslika),

– dokaz o radnom stažu:

  1. a) elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja, (izvornik),
  2. b) potvrda predškolske ustanove odnosno preslika ugovora o radu o vrsti i trajanju poslova,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

  1. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od dana objave natječaja, (izvornik),
  2. b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od dana objave natječaja, (izvornik),
  3. c) izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (vlastoručno potpisana),

– životopis s opisom dosadašnjeg rada, (vlastoručno potpisan).

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97 i 4/98).

Izabrani kandidat prilikom zapošljavanja dužan je dostaviti izvornike dokaza priloženih u preslici.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (vjenčani ili rodni list).

U skladu sa člankom 13. Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br.  121/17 i 98/19) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja isključivo preporučenom pošiljkom, s naznakom:

„Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, na adresu: Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, Petra Preradovića 23, 47300 Ogulin.

Kandidati s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se pravovremena prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta u obliku intervjua.

Područje provjere znanja i sposobnosti bit će Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je odustao od kandidature, tj. da je povukao prijavu na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18).

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, mrežnoj stranici te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Novom listu dana 23. listopada 2020. godine.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin