N A T J E Č A J za radno mjesto TAJNIK/CA

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN

OGULIN

Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01

URBROJ: 2133-77-21-190

Ogulinu, 16. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13 i 98/19.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

TAJNIK/CA – Jedan (1) izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 10/97.).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis,

-domovnica,

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od dana objave natječaja.

-uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od dana objave natječaja.

-elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz zamolbu dužni su priložiti sve dokaze iz kojih je razvidno navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijave nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. (natječaj je otvoren 16.6.2021. do 24.6.2021.) neposredno ili poštom na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN

47300 OGULIN

Petra Preradovića 23

( s naznakom za natječaj)

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić “Bistrac” Ogulin, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima izvora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.