N A T J E Č A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za djelatnicu koja koristi rodiljni dopust)

DJEČJI VRTIĆ ”BISTRAC” OGULIN

Sveti Petar 41D

47300 OGULIN

KLASA: 112-01/22-01

URBROJ: 2133-77-04-22-425

Ogulinu, 11. studeni 2022. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za djelatnicu koja koristi rodiljni dopust)

 

Uvjeti: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (”Narodne novine”, broj 133/97).

  • Viša ili prvostupanjska

  • Fakultet, akademija

Radno iskustvo: 1 godina

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. pisanu zamolbu, vlastoručno potpisanu

  2. životopis

  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  4. dokaz o državljanstvu

  5. dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica) – ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

  6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22):

a) potvrdu kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25.st.2 Zakona o predškolskom i obrazovanju – ne starija od 30 dana od dana objave natječaja

– b) potvrdu prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl.25.st.4. Zakona o predškolskom i obrazovanju – ne starija od 30 dana od dana objave natječaja

Dokumentacija se predaje u neovjerenom obliku.

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela (čl.25.st1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) i/ili za neko od prekršajnih djela (čl.25.st.3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) pribavit će Vrtić po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Potvrdu da osobi nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu (čl.25.st10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) pribavit će Vrtić po službenoj dužnosti od Centra za socijalnu skrb, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine”, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (”Narodne novine”, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine”, broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine”, broj 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (”Narodne novine”, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (”Narodne novine”, broj 84/21) koji u trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić ”BISTRAC” Ogulin može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18). Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Zamolbu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu

Dječji vrtić “BISTRAC” Ogulin, Petra Preradovića 23, 47300 Ogulin s naznakom :

Za natječaj za izbor Odgojitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme – ne otvarati”

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila i mrežne stranice vrtića www.bistrac.hr

 

Dječji vrtić ”BISTRAC” Ogulin

Upravno vijeće

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtić ”BISTRAC” Ogulin dana 11. studenoga 2022. godine.