Natječaj

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN
OGULIN
Petra Preradovića 23

KLASA: 112-01/18-01

URBROJ: 2133-77-18-224

Ogulinu, 6. studenog 2018. g.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin raspisuje se

N A T J E Č A J

za radno mjesto

VODITELJA RAČUNOVODSTVA– jedan izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.)i Pravilnika o vrsti stručne spreme st

ručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.).

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:

– visoku stručnu spremu (VSS), odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – diplomirani ekonomist/ica odnosno

magistar/a struke,

ili višu stručnu spremu (VŠS), odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili

stručni studij (baccalaureus, baccalaurea, stručni/a pristupnik/pristupnica) ekonomske struke

– poznavanje rada na računalu

– jedna godina radnog iskustva u struci

– probni rad 90 dana

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

– životopis,

– domovnica,

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje ili preslika radne knjižice),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25.

st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana,

– uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

(sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz zamolbu dužni su priložiti sve dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijavi nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih Branitelja:

 https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. (natječaj je otvoren 6. 11. 2018. do 15.11.2018.) neposredno ili poštom na adresu:

DJEČJI VRTIĆ “BISTRAC” OGULIN

47300 OGULIN

Petra Preradovića 23

( s naznakom za natječaj)

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.