Natječaj ODGOJITELJ/ICA

KLASA: 112-01/19-01

URBROJ: 2133-77-19-161

Ogulin, 18. lipnja 2019. g.

                                              

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

            ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme

                                                  (20 sati tjedno) do realizacije projekta produljenog boravka u Dječjem vrtiću “Bistrac”

                                               – unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog

                                                 odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u

                                                 Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

                                              

 

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.)   i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

– životopis,

– domovnica,

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana,

– uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz zamolbu dužni su priložiti sve dokaze iz kojih je razvidno navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

            Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijave nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

 

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. (natječaj je otvoren od 18. 6. 2019. do 26.6.2019.) neposredno ili poštom na adresu:  

                                       

 DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN

                        47300 OGULIN

                   Petra Preradovića 23

              ( s naznakom za natječaj)

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

 

O rezultatima izvora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.