Natječaj za voditelja projekta

KLASA: 112-01/19-01

URBROJ: 2133-77-19-398

Ogulin, 19. studenog 2019. g.

 

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

                                                            za radno mjesto

 

VODITELJ/ICA PROJEKTA za rad na unapređenju usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – produljeni boravak u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

 

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–    VŠS odgojno obrazovnog smjera

  • 1 godina radnog iskustva na projektima
  • Izvrsno poznavanje rada na računalu

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

-životopis,

-domovnica,

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),

-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana objave ovog natječaja

 

Vrsta posla:

-Radni odnos na određeno, puno radno vrijeme od do završetka realizacije projekta produljenog boravka u Dječjem vrtiću “Bistrac” Ogulin

 

Opis poslova:

– Upravljanje provedbom projekta, organiziranje svih aktivnosti navedenih u Elementima

projekta,

– Koordiniranje svih uključenih u proces razvoja projekta te suradnja s posredničkim tijelima u

ovom procesu,

– Planiranje nabave, planiranje likvidnosti, upravljanje proračunom, izmjene ugovora,

upravljanje rizicima, upravljanje mjerama vidljivosti, izvještavanje i ZNS-ovi, i sl.

– Upravljanje promidžbom projekta i vidljivosti projekta,

– Nadzor nad provedbom projekta i kontrola pripremljene izvještajne dokumentacije i

projektnih ishoda,

– Interno izvještavanje nadređenom o statusu potrošnje resursa u projektu i podrška tijekom

planiranja duljine provedbe,

– Obavljanje drugih poslova vezanih za provedbu projekta

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz zamolbu dužni su priložiti sve dokaze iz kojih je razvidno navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijave nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. (natječaj je otvoren od 19. 11. do 27. 11. 2019.) neposredno ili poštom na adresu:                          

DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN

47300 OGULIN

Petra Preradovića 23

(s naznakom za natječaj)

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

O rezultatima izvora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.