NATJEČAJ za radno mjesto – SPREMAČ/ICA

DJEČJI VRTIĆ ”BISTRAC” OGULIN

Sveti Petar 41D

47300 OGULIN

KLASA: 601-02/22-01

URBROJ: 2133-77-22-130

Ogulinu, 31.03.2022.g.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. , 94/13. i 98/19) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

SPREMAČ/ICA – 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena do povratka radnice s bolovanja)

 

 

Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 10/97.)

  • Osnovna škola, NSS

  • Radno iskustvo nije važno

Uz zamolbu koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (preslike dokumenata):

  1. Životopis

  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

  4. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica) – ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

  6. Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić ”Bistrac” Ogulin, Petra Preradovića 23, 47300 Ogulin

s naznakom : ”Za natječaj za izbor Spremačice na određeno, puno radno vrijeme (zamjena do povratka radnice s bolovanja)”

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić ”Bistrac” Ogulin, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtić ”Bistrac” Ogulin dana 31.03.2022. godine.