Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

DJEČJI  VRTIĆ ”BISTRAC” OGULIN

Sveti Petar 41D

47 300 OGULIN

 

KLASA: 112-01/22-01

URBROJ: 2133-77-04-22-169

Ogulinu, 10.05.2022.g.  

                                              

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “BISTRAC” Ogulin objavljuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto 

ODGOJITELJ/ICA – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

                                            

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija

Radno iskustvo: 1 godina

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. Dokaz o državljanstvu
  3. Dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica) – ne starije od 30 dana
  4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od dana objave natječaja
  6. Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od dana objave natječaja
  7. Životopis.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu

Dječji vrtić “BISTRAC” Ogulin, Petra Preradovića 23, 47300 Ogulin

s naznakom : ”Za natječaj za izbor odgajatelja/ice na određeno, puno radno vrijeme”

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice www.bistrac.hr

u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić “BISTRAC” Ogulin, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtić ”BISTRAC”  Ogulin dana 10.05.2022. godine.